POLISI PREIFATRWYDD

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn cynnwys ein prif weithgareddau gan gynnwys ein gwefan galwad.cymru. Rydym yn disgrifio yma'r data rydym yn ei gasglu gennych chi pan fyddwch chi'n ymgysylltu â ni.

Dyma ein rhesymau dros ei gasglu, beth rydym yn ei wneud ag ef a beth yw eich hawliau.

PWY YDYM NI?

Ni yw Casgliad Cymru, prosiect dan arweiniad National Theatre of Wales, 30 Arcêd y Castell, Caerdydd, CF10 1BW, rhif cofrestru'r cwmni 06693227.

Gallwch ein ffonio ar +44(0)29 2035 3070, neu anfon e-bost atom ar admin@collective.cymru .

National Theatre of Wales yw'r rheolydd ar gyfer y prosesu a ddisgrifir yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn, ac rydym wedi ein cofrestru fel rheolyddgyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) rhif cofrestru Z187416X.

PWRPAS PROSESU

Rydym yn prosesu eich data personol at amrywiaeth o ddibenion fel y nodir yn y tabl isod, sydd hefyd yn dangos ein sail gyfreithlon o dan ddeddfwriaeth diogelu data'r DU (GDPR y DU) dros wneud hynny.

 • Rheoli eich ymholiadau - Ein buddiannau dilys mewn ymateb i'ch ymholiad a'i reoli

 • Rheoli eich tanysgrifiadau i gylchlythyrau - Ein buddiannau dilys wrth sicrhau eich bod yn derbyn y cylchlythyrau y gwnaethoch ofyn amdanynt yn unig ac nad ydych yn eu derbyn mwyach pe baech yn dad-danysgrifio

 • Marchnata uniongyrchol arall - Ein buddiannau dilys wrth sicrhau ein bod yn rheoli, cyflwyno neu atal gweithgarwch marchnata uniongyrchol yr ydych wedi dewis ei dderbyn neu wedi dewis gwrthod ei dderbyn

 • Ymholiadau recriwtio (gan gynnwys gwirfoddolwyr) - Cymryd y camau angenrheidiol i ymrwymo i gontract gyda chi. Byddwn yn darparu gwybodaeth breifatrwydd bellach i chi wrth i'r broses recriwtio fynd yn ei blaen.

Lle rydym yn dibynnu ar ein buddiannau dilys mae croeso i chi wrthwynebu hynny ar unrhyw adeg. Yn achos gweithgarwch marchnata uniongyrchol (gan gynnwys tanysgrifiadau i gylchlythyrau) byddwn yn sicrhau ein bod yn peidio â marchnata ein gwasanaethau i chi os byddwch chi'n gwrthwynebu ein buddiannau dilys.

DATA A GASGLWN

Mae'r tabl isod yn rhoi gwybodaeth am y categorïau o ddata personol rydym yn eu prosesu at bob un o'r dibenion a ddangosir uchod.

 • Rheoli eich ymholiadau - Enw, manylion cyswllt, hanes cyswllt a chynnwys negeseuon

 • Rheoli eich tanysgrifiadau i gylchlythyrau - Cyfeiriad e-bost ac enw

 • Marchnata uniongyrchol arall - Enw, manylion cyswllt

 • Ymholiadau recriwtio (gan gynnwys gwirfoddolwyr) - Enw, manylion cyswllt, gwybodaeth sylfaenol am gyflogaeth neu sgiliau sy'n ofynnol ar y cam hwn, y rôl y gwnaed cais amdani

DATA CATEGORI ARBENNIG

Mae yna reolau ychwanegol y mae'n rhaid i ni eu dilyn os ydym yn casglu rhai mathau o ddata mwy sensitif, a elwir yn Ddata Categori Arbennig. Mae'r rhain yn cynnwys manylion eich ethnigrwydd, credoau, iechyd a rhywioldeb ac ym mhob achos mae'n rhaid i ni roi gwybod i chi beth yw ein sail gyfreithlon ychwanegol ar gyfer prosesu data o'r fath.

Nid ydym yn prosesu unrhyw ddata categori arbennig o'r fath fel mater o drefn, ond gallwn wneud hynny o bryd i'w gilydd (er enghraifft pan fyddwn yn rheoli digwyddiad rydych chi'n ei fynychu gallwn ofyn am unrhyw ofynion dietegol neu fynediad a allai gynnwys data sy'n ymwneud â chred neu iechyd) a byddwn bob amser yn sicrhau bod gennym ni sail gyfreithlon (fel arfer trwy ofyn am eich caniatâd penodol) a dim ond am gyfnod cyfyngedig iawn o amser y byddwn yn cadw'r wybodaeth.

Mae gennym rwymedigaethau i adrodd ar amrywiaeth a chynhwysiant ein prosiect, ond dim ond yn ddienw y byddwn yn gofyn am wybodaeth o'r fath sy'n golygu nad yw'n ddata personol.

AM BA HYD RYDYM YN CADW'CH DATA?

Lle rydym yn dibynnu ar ein buddiannau dilys i brosesu eich data yna byddwn yn cadw'ch data personol nes eich bod yn gwrthwynebu i'n buddiannau dilys a'n bod yn cytuno â'ch gwrthwynebiad, neu nes bod y cyfnodau diofyn canlynol wedi mynd heibio ar ôl ein cyswllt olaf â chi.

Byddwn yn cadw'ch data personol yn ddiofyn am y cyfnodau canlynol:

 • Rheoli eich ymholiadau - 7 mlynedd

 • Rheoli eich tanysgrifiadau i gylchlythyrau- 7 mlynedd

 • Marchnata uniongyrchol arall - 7 mlynedd

 • Ymholiadau recriwtio (gan gynnwys gwirfoddolwyr) - 7 mlynedd (os yn llwyddiannus)

A YDYM NI BYTH YN RHANNU DATA PERSONOL?

Byddwn yn rhannu eich data os ydym yn derbyn cais dilys gan asiantaeth gorfodaeth cyfraith.

Pan fyddwch chi'n cyflwyno'ch data personol ar-lein, mae eich data yn cael ei ddal gan ein partner sy'n cynnal ein gwefan.

Os ydym yn cyfathrebu â chi trwy e-bost neu sianeli cyfryngau cymdeithasol byddwn yn rhannu eich data personol gyda'r darparwyr e-bost a chyfryngau cymdeithasol hynny.

Rydym hefyd yn defnyddio cyflenwyr allanol i ddarparu nifer o wasanaethau cymorth busnes. Rydym bob amser yn sicrhau bod gennym gontractau priodol ar waith i amddiffyn eich hawliau pan fydd data personol yn cael ei brosesu ar ein rhan gan y trydydd partïon hyn. Mae mwy o wybodaeth am y cyflenwyr hyn yn yr adran “Ble Ydym yn Prosesu Data?”.

SUT YDYM YN CADW'CH DATA'N DDIOGEL?

Rydym yn cymryd camau synhwyrol i gadw'ch data yn ddiogel a sicrhau y gallwn gynnal eich hawliau a chyflawni ein rhwymedigaethau o dan GDPR y DU:

 • Mae'r holl ddata a anfonir rhwng eich porwr a'n gwefan wedi'i amgryptio wrth ei gludo,

 • Mae mynediad at ddata personol yn seiliedig ar rôl: dim ond yr aelodau staff hynny ag angen dilys fydd â mynediad,

 • Mae systemau wedi'u gwarchod gan gyfrinair a galluogir dilysu aml-ffactor lle mae ar gael,

 • Rydym yn cadw cofnodion priodol o weithgareddau prosesu sy'n cofnodi unrhyw broseswyr data a ddefnyddiwn ac rydym yn sicrhau bod contractau priodol ar waith i amddiffyn eich hawliau, bod y proseswyr yn cymryd mesurau diogelwch priodol i ddiogelu'ch data, a bod unrhyw drosglwyddiadau rhyngwladol yn cael eu gwneud yn gywir o dan GDPR y DU,

 • Mae ein cyflogeion i gyd yn destun rhwymedigaeth cyfrinachedd, ac yn derbyn hyfforddiant ar faterion diogelu data,

 • Rydym yn defnyddio mesurau technegol a sefydliadol priodol i wneud y gorau o ddiogelwch eich data personol.

EICH HAWLIAU

Mae gennych nifer o hawliau yn ymwneud â phrosesu eich data, os hoffech eu defnyddio neu os oes gennych unrhyw gwestiynau yna cysylltwch â ni.

Ni fyddwn yn codi tâl arnoch am wneud unrhyw un o'r canlynol, ond gallwn godi tâl yn achos ceisiadau mynych neu ddi-sail:

 • Ymwybyddiaeth: Mae gennych yr hawl i gael gwybodaeth lawn am pam a sut rydym yn prosesu eich gwybodaeth. Bwriad yr hysbysiad preifatrwydd hwn yw cwrdd â'r gofyniad hwnnw, ond cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau,

 • Mynediad: Mae gennych hawl i gael copi o'r data sydd gennym amdanoch chi

 • Cywiro: Os credwch fod rhywfaint o'r data sydd gennym yn anghywir yna mae gennych yr hawl i ofyn i ni ei gywiro,

 • Dileu: Mae gennych yr hawl i ofyn i ni ddileu'r data sydd gennym amdanoch chi. Lle rydym yn dal y data i gyflawni contract gyda chi neu'ch sefydliad yna bydd angen i ni gadw'r data yn unol â'r gofynion cadw data a ddangosir uchod,

 • Cyfyngu: Mae gennych yr hawl i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu data personol tra ein bod yn gwirio ei gywirdeb, os ydych chi'n credu bod y prosesu yn anghyfreithlon, os ydych chi'n credu nad oes angen i ni brosesu'r data mwyach ond mae angen i ni ei storio oherwydd bod hawliau cyfreithiol yn yr arfaeth, neu pan fyddwch yn gwrthwynebu ein prosesu ar sail ein buddiannau dilys a'n bod yn asesu dilysrwydd hynny,

 • Gwrthwynebu: Lle rydym yn prosesu eich data personol yn seiliedig ar ein buddiannau dilys mae gennych yr hawl i wrthwynebu hynny. Os yw'ch gwrthwynebiad yn ddilys (er enghraifft yn achos unrhyw weithgarwch marchnata uniongyrchol) yna byddwn yn rhoi'r gorau i brosesu'ch data personol at y diben hwnnw,

 • Cludadwyedd data: Gallwch ofyn am gopi o'ch data mewn fformat digidol y gallwch wedyn ei roi i ddarparwr arall pan fyddwn yn prosesu eich data personol o dan y sail gyfreithlon o gyflawni contract gyda chi neu oherwydd bod gennym eich caniatâd,

 • Penderfyniadau a phroffilio awtomataidd: Mae gennych yr hawl, mewn rhai amgylchiadau, i beidio â bod yn destun penderfyniadau ar sail prosesu awtomataidd (gan gynnwys proffilio) os yw'n cael effaith sylweddol neu gyfreithiol arnoch chi. Nid yw hyn yn berthnasol os yw'r prosesu yn angenrheidiol i gyflawni contract gyda chi, neu os ydych wedi rhoi eich caniatâd i ni wneud hynny. Ar hyn o bryd nid ydym yn defnyddio unrhyw dechnoleg i wneud penderfyniadau awtomataidd amdanoch chi.

CWCIS - SUT YDYM YN DEFNYDDIO CWCIS AR EIN GWEFAN

Rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan. Mae angen rhai er mwyn i'n gwefan weithio, gelwir y rhain yn 'cwcis hanfodol', ac rydym hefyd yn defnyddio rhai eraill ar gyfer dadansoddi a farchnata.

Byddwn yn gofyn am eich caniatâd i ddefnyddio unrhyw gwcis nad yw'n hanfodol, ac ni fyddwn yn defnyddio unrhyw gwcis nad yw'n hanfodol heb eich caniatâd. Dylech fod yn ymwybodol, er ein bod yn defnyddio cwcis nad yw'n hanfodol i'n helpu i ddeall sut mae ein gwefan yn perfformio, mae awdur y cwcis (Google) hefyd yn defnyddio'r data a gafwyd at eu dibenion eu hunain. I ddarganfod mwy am hyn gweler hysbysiadau preifatrwydd Google yma: https://policies.google.com/privacy

Dyma'r cwcis nad yw'n hanfodol rydyn ni'n eu ddefnyddio:

Enw'r Cwci

Awdur

Math

Google Tag Manager

Google

Marchnata a Dadansoddi

Google Analytics

Google

Marchnata a Dadansoddi

BETH SY'N DIGWYDD PAN FYDDAF YN DILYN DOLENNI I WEFANNAU ERAILL?

Os dilynwch ddolen o'n gwefan i wefan arall yna dylech ddarllen yr hysbysiad preifatrwydd ar y wefan arall cyn darparu eich data iddynt.

BLE RYDYM YN PROSESU DATA?

Rydym yn prosesu data yn y DU yn bennaf ond rydym yn defnyddio partneriaid i'n helpu i ddarparu ein gwasanaethau, bydd rhai o'r gwasanaethau hyn yn golygu bod eich data personol yn cael ei drosglwyddo y tu allan i'r DU.

 • Google Workspace - UDA - a lleoliadau Google mewn gwledydd eraill

 • Cymalau Cytundebol Safonol ar waith.

 • Gwesteiwr gwefan -DU - Amh

 • Zoom - UDA - Cymalau Cytundebol Safonol ar waith.

 • SmartSheets - UDA - Cymalau Cytundebol Safonol ar waith.

 • MailChimp - UDA - Cymalau Cytundebol Safonol ar waith.

 • DropBox - UDA - Cymalau Cytundebol Safonol ar waith.

GWNEUD CWYN

Cysylltwch â ni yn y cyfeiriad uchod. Gallwch hefyd gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) ar eu llinell gymorth 0303 123 1113 neu ar-lein yn www.ico.org.uk. Os byddwch yn cysylltu â'r ICO, byddant fel arfer yn gofyn ichi gysylltu â ni yn gyntaf.