Choreographer Louise Stern leading a devising workshop with young cast.

MYNEDIAD

Mae gan GALWAD agwedd at fynediad a chynhwysiant sy’n canolbwyntio ar unigolion. Rydyn ni’n dathlu cyfranogiad amrywiol – ac yn eich gwahodd chi i ymwneud â’r stori mewn ffordd sy’n gweithio i chi.

Mae mynediad wedi ei wreiddio yn y broses greadigol o’r dechrau. Rydyn ni’n gweithio gydag ymgynghorwyr o wahanol gymunedau i sicrhau bod y stori’n cael ei chreu a’i seilio ar amrywiaeth o brofiadau byw.

Cynhyrchiad amlieithog yw GALWAD. Mae’r Gymraeg, Saesneg a Iaith Arwyddion Prydain (BSL) yn rhan ganolog o’r stori, ac yn cael eu defnyddio yn y broses greadigol drwyddi draw. Rydyn ni’n ymrwymedig i gynhwysiant Byddar ac i ddylunio stori sy’n gynhwysol i gyfranwyr a chynulleidfaoedd Byddar.

Sut i wylio a chwarae rhan yn GALWAD:

DIGIDOL

Cynlluniwyd GALWAD fel stori mewn amser go iawn y gellir ei dilyn dros gyfnod o wythnos o ddydd Llun 26 Medi ymlaen ar draws sianeli cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys FacebookTwitterInstagramYouTube, TikTok ac ar S4C. Gallwch gofrestru i gael hysbysiadau am gynnwys byw dros yr wythnos, ac yn y pen draw bydd y stori’n dod i ben gyda darllediad pedair awr o hyd ar Sky Arts fydd yn cynnig cyfle i ddal i fyny ar ddigwyddiadau’r wythnos cyn y darllediad byw terfynol a drama awr o hyd wedi’i gosod yn 2052.

 

Dilynwch daith Efa wrth iddi deithio ar draws Cymru o Abertawe, drwy Ferthyr i Flaenau Ffestiniog.

Bydd yr holl gynnwys fideo yn cael ei rannu ar draws ein sianeli cyfryngau cymdeithasol gyda chapsiynau, ond i allu profi’r gyfres lawn o ddewisiadau mynediad bydd angen i chi fynd i’n gwefan - GALWAD.cymru yn ystod yr wythnos lle gallwch ddewis o blith y dewisiadau canlynol:

 

 • Capsiynau Caeedig Saesneg

 • Iaith Arwyddion Prydain

 • Disgrifiadau Sain Cymraeg

 • Disgrifiadau Sain Saesneg

Sut byddwch chi'n dilyn y stori?

 

DIGWYDDIAD DIWEDDGLO BYW

Gwybodaeth i'r rhai sy'n dod i'r diweddglo yn y cnawd

 

Bydd digwyddiad y diweddglo byw yn dechrau am 6pm yng Nghanolfan Beicio Mynydd Antur ’Stiniog, a bydd diweddglo ysblennydd ar lan llyn gerllaw, gan orffen tua 8pm.

 

Mae pobl sy’n byw yn lleol i Flaenau Ffestiniog wedi cael gwahoddiad i wylio’n bersonol, ond bydd y digwyddiad hefyd yn cael ei ddarlledu ar sianeli GALWAD ac ar Sky Arts.

 

Perfformiad awyr agored trochol wedi'i osod yn nhirwedd Blaenau Ffestiniog yw’r diweddglo. Bydd angen i’r gynulleidfa sefyll am gyfnodau hir ac am y rhan fwyaf o'r perfformiad. Mae ardaloedd gwylio hygyrch wedi’u dynodi ar gyfer pobl sydd angen hynny a byddwn yn darparu cadeiriau i unrhyw un sy’n methu sefyll am gyfnodau estynedig o amser.

 

Prosiect amlieithog ydy GALWAD. Mae’r digwyddiad yma’n plethu Cymraeg, Iaith Arwyddion Prydain (BSL) a Saesneg, sy’n golygu y gallwch chi ddilyn y stori pa bynnag ieithoedd rydych chi’n eu siarad.

 

Addas i deuluoedd a phob oed.

CYRRAEDD YMA

Parcio a theithio

Fe fyddwn ni’n cynnal gwasanaeth parcio a theithio o dref Blaenau. Mi fydd bysus yn rhedeg am awr cyn ac ar ôl y digwyddiad. I sicrhau lle ar fws, dewch yn gynnar. Does dim ffordd o archebu lle ar fws, a fydd yna ddim llawer o seddi ar gael.

Beicwyr

Mae croeso i chi feicio i'r digwyddiad. Cofiwch y bydd y digwyddiad ymlaen tan ar ôl iddi dywyllu – gwnewch yn siŵr fod gynnoch chi oleuadau ar eich beic, ac rydyn ni'n argymell eich bod chi'n gwisgo dillad llachar.

Parcio ar y safle

Mae llefydd parcio hygyrch ar gael i ddeiliaid bathodynnau glas ar y safle (er eu bod yn gyfyngedig) a gellir trefnu lle wrth archebu’ch tocynnau neu drwy e-bostio access@collective.cymru. Os nad oes gennych fathodyn glas ond eich bod yn bryderus am ddefnyddio’r gwasanaeth bysus gwennol, cysylltwch â ni ar y sianeli sydd wedi’u rhestru isod o dan y pennawd cwestiynau am fynediad.

 

BETH I'W DDISGWYL

 

 • Bydd y digwyddiad yma’n cael ei gynnal yn gyfan gwbl yn yr awyr agored.

 • Bydd y gynulleidfa’n sefyll am lawer o'r digwyddiad.

 • Gwisgwch ddillad cynnes a byddwch yn barod am law.

 • Gwisgwch esgidiau call. Sylwch: fydd pobl sy'n gwisgo sodlau uchel ddim yn cael mynediad i'r digwyddiad.

 • Bydd ein tîm blaen tŷ yn cynnwys pobl sy’n siarad Cymraeg a Iaith Arwyddion Prydain.

 • Bydd tai bach hygyrch ar gael i’r gynulleidfa.

COFIWCH DDOD Â...

 • Eich hun, dillad cynnes, dillad glaw, arian parod a cherdyn ar gyfer nifer fach o gonsesiynau, potel amldro – a dyna ni!

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch Mynediad?

Dyma'r ffyrdd gorau y gallwch chi gysylltu â ni…

E-BOST: access@collective.cymru
WHATSAPP: 07834 858549
WYNEB YN WYNEB: Ewch i gael gair efo’n tîm yn Siop Galwad ar 2 Stryd Niwbwrch, ychydig oddi ar y Stryd Fawr yng nghanol Blaenau Ffestiniog.

 

Wrth archebu’ch tocynnau, byddwch chi’n cael dewisiadau i archebu unrhyw adnoddau mynediad y gallai fod eu hangen arnoch, fel disgrifiad sain, capsiynau, dehongliad Iaith Arwyddion Prydain a darpariaethau mynediad corfforol neu synhwyraidd. Wrth gyrraedd, bydd desg groeso lle bydd tîm GALWAD yn dosbarthu dyfeisiau mynediad fydd wedi'u harchebu ymlaen llaw ac yn gallu’ch cyfeirio at ardaloedd gwylio hygyrch neu ein hardal dawel/hamddenol.

 

Bydd angen cerdded 800m (hanner milltir) rhwng y lleoliadau dechrau a gorffen. Fe allai’r tir rhwng y safleoedd fod yn fwdlyd, yn greigiog ac yn serth gyda thir anwastad, ac rydyn ni hefyd yn disgwyl tywydd arferol yr hydref. Gobeithio bod y wybodaeth yma’n eich helpu chi i deimlo'n ddigon gwybodus i benderfynu a ydych chi eisiau ymuno drwy gerdded neu a oes angen lle arnoch ar ein bysus gorymdaith hygyrch - neu cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth.
 

 1. Llwybr cerdded: Bydd hyn yn golygu teithio y tu allan ar hyd tir anwastad, ac weithiau serth, yng nghanol torf fawr, drwy osodwaith sain a golau gyda choreograffi.
   

 2. Bysus gorymdaith: Bydd hyn yn golygu mynd ar gerbydau hygyrch. Er y bydd hyn mewn tyrfa lai, bydd y llwybr yn dal i fod yn llawn perfformiadau, sain ddisgrifiad ynghyd â gosodwaith sain a golau i sicrhau nad oes neb yn colli allan ar brofiad GALWAD.


Bydd ganddon ni nifer o Fysus Gorymdaith ar gael gan gynnwys bws hamddenol sy'n cynnig yr un profiad ond gyda goleuadau, cerddoriaeth a sain wedi'u troi i lawr.
 

Os oes gennych ofynion mynediad, gallwch archebu sedd ar Fws Gorymdaith ymlaen llaw wrth archebu’ch tocyn; i ddechrau, gallwn gynnig un sedd ar gyfer cydymaith am bob sedd hygyrch sy’n cael ei harchebu. Dydyn ni ddim am rannu grwpiau sy’n dod gyda’i gilydd os gallwn ni osgoi hynny, felly os ydych chi’n dod mewn grŵp ac yr hoffech ddod â chymdeithion ychwanegol gyda chi ar y bws, anfonwch e-bost at access@collective.cymru ac fe wnawn ni geisio darparu ar gyfer hyn fesul achos, ond mae nifer y seddi’n gyfyngedig.

 

Mae GALWAD yn berfformiad lle mae angen sefyll a lle byddwn yn eich gwahodd i deithio o gwmpas y safle ac ymgysylltu â'r perfformiad. Bydd seddi ar gael yn yr ardal wylio i'r rhai sydd eu hangen ynghyd â sedd ar gyfer cydymaith. Os ydych chi wedi archebu seddi ar y bysus mini, bydd lle cadw yn cael ei archebu i chi’n awtomatig yn y ddwy ardal wylio.

 

Beth yw ardal wylio?

Bydd Ardaloedd Gwylio Hygyrch yn cael eu neilltuo ar gyfer y rheini a allai ei chael yn anodd sefyll am gyfnodau hir, defnyddwyr cadeiriau olwyn, y rhai sydd angen gweld yn agos neu sydd efallai’n ei chael hi’n anodd mewn tyrfaoedd mawr. Bydd yr ardaloedd yma ar lefel y ddaear ond wedi'u dylunio o gwmpas y perfformiad i roi gwell llinellau gweld wrth eistedd yng nghanol torf sy'n sefyll. Peidiwch â dod â'ch cadeiriau eich hun, bydd cadeiriau'n cael eu darparu ar gyfer unrhyw un sydd â gofynion mynediad.
 

 • Bydd Sain Ddisgrifio ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg drwy glustffonau. Dewiswch y dewis yma wrth archebu’ch tocynnau ac ewch i gasglu’ch clustffonau o'n desg groeso wrth i chi gyrraedd.

 

 • Mae dyfeisiau capsiynau ar gael fydd yn darparu capsiynau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Dewiswch y dewis yma wrth archebu’ch tocynnau ac ewch i gasglu’ch llechi o'n desg groeso wrth i chi gyrraedd.

 

 • Bydd gan yr holl ddeialog Ddehongliad BSL, gwiriwch gyda'n desg groeso wrth gyrraedd i gael gwybod am y llefydd gorau i weld y dehonglwyr yn ystod y perfformiad.

 

 • Mae gennym le tawel ar gael yn ystod rhannau o'r perfformiad. Bydd hwn yn ofod tawelu hamddenol y gall unrhyw un fynd iddo os oes angen seibiant arnyn nhw o'r perfformiad. Bydd ein tîm mynediad penodedig ar y ddesg groeso wrth law i helpu unrhyw un a fyddai’n elwa o’r gofod yma.

 

Archebwch eich tocynnau am ddim gan ddefnyddio'r ddolen isod:

(Ar gael i drigolion Blaenau Ffestiniog yn unig ar hyn o bryd)

 

GALWAD: Tocynnau: Y Diweddglo, nos Sul 2 Hyd 2022 am 18:00 | Eventbrite

Fel arall, gallwch chi bicio draw i Siop Galwad ar 2 Stryd Niwbwrch, ychydig oddi ar y Stryd Fawr yng nghanol Blaenau Ffestiniog. Mi fydd Siop Galwad ar agor bob dydd Mercher tan ddydd Sadwrn drwy gydol mis Medi.

 

Cysylltwch â’n tîm mynediad yn access@collective.cymru os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech gael mwy o wybodaeth am ein dewisiadau hygyrchedd

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
 • Spotify
COFRESTRWCH I DDILYN Y STORI

Diolch am ddilyn