Ensemble young cast on set GALWAD drama Photo Kirsten McTernan

YSGOLION

WYTHNOS YN Y DYFODOL

Nos Lun 3 Hydref- Gwener 7 Hydref

 

Os na fedrwn ni ddychmygu dyfodol gwell, sut fedrwn ni lunio un? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ymunwch â ni am gyfres o wersi a gweithgareddau byw, wedi’u cyd-greu a’u cyd-ddylunio
ag Eco-Sgolion Cymru. Bydd y gwersi’n cynnwys cyfweliadau rhyngweithiol a holi ac ateb
gyda gwesteion arbennig, gweithgareddau difyr i ddisgyblion a chipolwg i’r dyfodol trwy
gynnwys stori ddigidol GALWAD. Byddwn yn annog ac yn ysbrydoli disgyblion i archwilio
a chwestiynu beth fydd y dyfodol yn ei olygu i’w hysgolion, eu cymunedau a’u bywydau.

 

Bydd y gwersi byw yn cael eu cyflwyno yn Gymraeg a Saesneg ac yn rhedeg bob dydd o
9.30yb – 10.15yb, ac yn addas ar gyfer disgyblion 7-11 oed.

Yn ogystal â’r gweithgareddau a’r fideos sy’n cael eu cynnwys yng ngwersi byw yr wythnos, rydym wedi creu ystod eang o daflenni gweithgareddau ar gyfer athrawon i’w cyflwyno yn y dosbarth. Gyda phob taflen yn tynnu ar agweddau gwahanol o themâu’r diwrnodau, yn cynnwys gwybodaeth gefndirol ar y pwnc, dolenni at adnoddau, mapio cwricwlaidd, a syniadau ar gyfer gweithgareddau ymarferol.

DDYDD LLUN

THEMA: Y GORFFENNOL

Gwers fyw

Edrych ar sut mae pethau wedi newid dros y 30 mlynedd diwethaf a dychmygu sut y gallai’r byd a’r ffordd rydyn ni’n byw newid erbyn 2052.

Taflenni gweithgareddau
Ailysgrifennu'r Dyfodol - Defnyddio darllediadau newyddion a chreu straeon i ddelweddu'r 2052 yr hoffem ei chreu.
Ailysgrifennu’r Dyfodol pdf

Economi Gylchol - Archwilio cylchred bywyd cylchol o natur a'i gymharu â chylch bywyd cynhyrchion o waith dyn.
Economi Gylchol pdf

DDYDD MAWRTH

THEMA: POBL

Gwers fyw

Edrych ar ffasiwn y dyfodol a gwerthoedd y dyfodol, i sut y gallem gyfathrebu a byw mewn cymunedau mwy cynhwysol.

Taflenni gweithgareddau
Ffasiwn y Dyfodol – Archwilio effaith ffasiwn yn y byd heddiw a dod yn ddylunwyr dillad cynaliadwy yn y dyfodol.
Ffasiwn y Dyfodol pdf

Cyfathrebu Di-eiriau – Gweithgaredd awyr agored i archwilio sut rydym yn cyfathrebu gan gymryd ysbrydoliaeth o fyd natur.
Cyfathrebu Di-eiriau pdf

Cynhwysiant Radical - Mae'r gweithgaredd hwn yn edrych ar yr hyn sy'n ein gwneud ni'n pwy ydyn ni ac yn ein hannog i edrych y tu hwnt i'r hyn sy'n weladwy ar y tu allan.Taith i Cynhwysiad Radical pdf

DDYDD MERCHER

THEMA: LLE

Gwers Fyw

Edrych ar ba fath o gymuned yr hoffem fyw ynddi, sut y gallem deithio a ffyrdd newydd o ddarparu ar gyfer ein hunain.

Taflenni gweithgareddau
Creu Eich Cymuned - Gweithgaredd i ddylunio eich cymuned 2052, gan ddod ag elfennau i mewn i'w gwneud mor gynhwysol a chynaliadwy â phosibl.
Creu Eich Cymuned pdf

A Allem ni fyw heb Arian? - Dysgu am adnoddau cyfyngedig ein planed a cheisio creu parti gan ddefnyddio'r sgiliau a'r adnoddau yn eich pentref yn unig.
A Allem Ni Fyw Heb Arian? pdf

Gwyliau VR - A allai Realiti Rhithwir fod y ffordd orau i weld y Ddaear heb gostio'r Ddaear?
Gwyliau VR pdf

DDYDD LAU

THEMA: Y BLANED

Gwers fyw

Edrych ar sut le y gallai'r blaned fod yn y dyfodol a pha atebion y gallai fod eu hangen arnom i frwydro yn erbyn Newid Hinsawdd.

Taflenni gweithgareddau
Gerddi Stori - Gweithgaredd i ddylunio gofod tyfu bwyd cynaliadwy ar raddfa fach wedi'i uwchgylchu sydd hefyd yn adrodd stori.
Gerddi Stori pdf

Ffyngau’r dyfodol – Darganfod pa mor bwysig y gallai ffyngau fod ar gyfer ein dyfodol, gyda gweithgaredd ar sut mae ffyngau yn cyfathrebu ar draws pellteroedd mawr.
Ffyngau’r dyfodol pdf

Arloeswyr y Dyfodol - Gan ddefnyddio ysbrydoliaeth gan bobl ifanc yn fyd-eang, mae'r gweithgaredd hwn yn herio myfyrwyr i ddod yn ddatryswyr problemau a dyfeiswyr y dyfodol.
Arloeswyr y Dyfodol pdf​​

 

DDYDD GWENER

THEMA: Y DYFODOL

Gwers fyw

Archwilio pwysigrwydd adrodd straeon ac ystyried yr hyn y gallwn ei wneud fel unigolion i wireddu'r dyfodol.

 

Taflenni gweithgareddau
Symudiad y Dyfodol – Defnyddio symudiadau creadigol a dawns i helpu i lunio’r dyfodol yr hoffem fyw ynddo. 
Symudiad y Dyfodol pdf

Gweithredu - Mynnwch ysbrydoliaeth gan ysgolion ledled Cymru ar sut i droi eich syniadau yn weithredoedd a dechrau mudiad dros newid yn eich ysgol a'ch cymuned.
Gweithredu pdf

Delwedd: Aelodau ifanc or cast yn Nrama Deledu GALWAD. Llun: Kirsten McTernan

YN YR ADRAN HON

Building Worlds header image (2).png
Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Spotify
COFRESTRWCH I DDILYN Y STORI

Diolch am ddilyn