CYNHWYSIANT

Bwriadwn i’r prosiect hwn fod yn ‘radical gynhwysol’ – mae hynny’n golygu ymrwymo i ymgysylltu, dysgu, gweithredu a chydweithio i sicrhau bod y prosiect yn gynhwysol ar bob lefel. Mae hynny’n deillio o’r ffordd rydym ni’n gweithio fel tîm, i’r straeon sy’n cael eu cynrychioli gan ein prosiect, ac i’r bobl sy’n creu, yn siapio ac yn profi’r prosiect.

Fel tîm, rydym yn ymrwymedig i fynd i’r afael ag anghyfiawnder hiliol ac anghydraddoldeb economaidd a chymdeithasol. Golyga hyn ein bod yn ymdrechu i oresgyn y rhwystrau presennol i gyfranogiad a chyfleoedd ac i hyrwyddo cydraddoldeb ym mhopeth a wnawn. Ond wrth gwrs, mae gennym lawer i’w ddysgu o hyd.

Felly, er mwyn ein helpu i droi’r prosiect hwn yn gyfle i ddysgu ac i fynd i’r afael â hiliaeth systemig a gwahaniaethu ar sail gallu, rydym ni wedi llunio set o egwyddorion gweithio y byddwn yn parhau i’w hadolygu a’u gwella wrth i ni gynhyrchu’r prosiect hwn ar gyfer 2022 – gan rannu ein profiad a’n dysgu wrth i ni fynd ymlaen.

Darllennwch ein hegwyddion gweithio fan hyn.