top of page
Boo Golding as Keefer in the GALWAD TV drama

CYNALIADWYEDD

Aeth GALWAD ati i fod yn esiampl o arfer da o ran datblygu cynaliadwyedd yn y celfyddydau creadigol.

Cafodd ei hysbrydoli gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, fframwaith arloesol gan Lywodraeth Cymru sy’n gwneud ymrwymiad i ddiogelu’r amgylchedd a chymunedau ar gyfer y dyfodol.

  • Cyfrannu at net sero carbon drwy leihau allyriadau o gynhyrchu pŵer, lleihau'r defnydd o geir, arlwyo cynaliadwy, a lleihau'r defnydd o ddeunyddiau newydd.

  • Mesurau mewnosod a gwrthbwyso carbon. Gosodwyd 166T o allyriadau CO2 yn erbyn 155T o arbedion, a gwrthbwyswyd dros 3,000T gan gefnogaeth i fentrau arbed ynni lleol a phlannu 5,000 o goed.

  • Gweithredu economi gylchol trwy ddefnyddio deunyddiau ail-law ar gyfer setiau cynhyrchu, gan gynnwys gwisgoedd, ac yna dod o hyd i ddefnyddiau newydd ar gyfer y deunyddiau hynny ôl-gynhyrchu, megis anfon pren i fenter gymunedol ailgylchu pren.

  • Lleihau gwastraff mewn ffyrdd eraill, megis osgoi plastig untro ar gyfer arlwyo, didoli gwastraff ar y safle i'w ailgylchu a'i gompostio, ac anfon bwyd dros ben y criw i fanc bwyd.

  • Gwarchod yr amgylchedd a bioamrywiaeth, cynnal asesiadau amgylcheddol o safle'r digwyddiad, diogelu poblogaethau ystlumod a dyfrgwn, a chael gwared ar rywogaethau planhigion ymledol.

  • Meithrin lles tîm, megis darparu sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar rheolaidd.

DARLLENIAD PELLACH AR EIN TAITH GYNALIADWYEDD:

GWYLIWCH FUNUD GYDA…

Delwedd: Boo Golding fel Keefer mewn llun llonydd o’r ddrama deledu GALWAD. Trwy garedigrwydd Mad as Birds.

YN YR ADRAN HON

Nadeem Islam as Dhiru in still from GALWAD TV drama.jpg
bottom of page